Nationale Politie – Hartstocht

2020 – 2025

Opdrachtgever
Landelijke Eenheid Nationale Politie / team Sociale Innovatie

Opdracht
Vast expertise lid van projectteam project Hartstocht
Draagvlak, samenhang en borging

Het team Sociale Innovatie Landelijke Eenheid wil de komende jaren te bouwen aan een nieuwe manier van werken, denken en organiseren die aansluit bij een maatschappij die ‘verlangt’ naar meer (sociale) verbinding en integraal samenwerken. In 2019 heeft het team Sociale Innovatie DRIFT (Dutch Research Institute for Sustainability Transitions) gevraagd te onderzoeken “hoe we als politie willen werken in de veranderende maatschappij en welke plek de politiemens daarin invult?”.

Uit dit onderzoek kwam een eenduidig beeld naar voren van de waarden in de gewenste toekomst. Zoals meer denken vanuit mensen en het hart; werken op basis van vakmanschap, gezamenlijkheid, gedeeld eigenaarschap en wederzijdse afhankelijkheden. Tijdens ons gesprek eind 2020 over de uitkomsten van dit onderzoek waren we het er unaniem over eens dat eigen maken van deze waarden een beroep doet op onze (mede)menselijkheid en ons verlangen om van betekenis te zijn voor de ander. Het doet een beroep op ons hart.

Een beroep kunnen doen op het hart vraagt om het gezamenlijk formuleren van een hoopvol perspectief, omdat een dergelijk samengedragen perspectief een kompas biedt voor het ontwikkelen van experimenten en interventies op korte termijn en antwoord geeft op de vraag of we als politiemensen de goede dingen doen? De beweging die hieruit voortkomt zet de transitie in gang om een wendbare organisatie te zijn in een veranderende maatschappij.

Het centrale uitgangspunt is om de beweging in gang te zetten door de politiemensen zelf te laten onderzoeken en te bepalen wat de waarden van de gewenste toekomstbeelden van de politieorganisatie concreet inhouden en hoe deze geïnternaliseerd kunnen worden.

Het team Sociale Innovatie heeft mij destijds gevraagd om mee te denken hoe zo’n beweging in gang kan worden gezet en op basis hiervan een verkennend experiment uit te voeren. Om politiemensen zelf te laten onderzoeken en te bepalen hoe een hoopvol perspectief eruit ziet, is het van belang om het reflecterend en lerend vermogen in hunzelf aan te moedigen. De opzet van dit experiment was dan ook gericht op politiemens zelf in relatie met de omgeving waarbinnen hij/zij werkzaam is.

De relatie betreft de verhouding tot de ander, in dit geval de burger, om te kunnen onderzoeken wat het betekent om een politiemens te zijn in deze veranderende maatschappij. Het soort dialoog dat het experiment voor ogen had, vroeg om een beschouwende en menselijk houding van zowel de politiemens als de burgermens. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kracht van een geschreven monoloog naar een gesproken dialoog, van hart tot hart. Het was een eerste verkenning hoe een reflectieve, lerende houding en bijpassende taal kan bijdragen aan het formuleren van een hoopvol ‘samengedragen’ perspectief.

De inzichten en ervaringen die zijn opgedaan tijdens het experiment, maken duidelijk dat politiemensen het waardvol en heilzaam vinden om hardop te kunnen uitspreken waar het bij hen schuurt en hoe zij een hoopvolle toekomst zien. En dat zij op zoek zijn naar de bevestiging dat zij het goede doen als politiemens.

Op basis van deze uitgesproken hoop heeft het team Sociale Innovatie mijn advies en betrokkenheid gevraagd om voor een langer termijn mee na te denken welke concrete stappen nodig zijn om politiemensen zelf impact te kunnen laten uitoefenen op de transitie van de politieorganisatie.

Als vast expertise lid van het projectteam draag ik op wekelijkse basis bij en ben ik verantwoordelijk voor het vergroten van het draagvlak, het behouden van de samenhang tussen alle stappen en onderdelen en het borgen van alle uitkomsten en opbrengsten van het project binnen de politieorganisatie.


MakeYourMission

Het bureau voor sociale innovatie vanuit het hart

@Maaike Rotteveel 2023
Disclaimer